Ny kraftledning og Korsåasen

Ny kraftledning og Korsåasen

Publisert av Bernt Haugen Gilberg den 12.11.23.

Ny kraftledning og Korsåsen

De fleste har sikkert hørt rykter om at en planlagt stor kraftledning fra ny trafostasjon i Hovemoen eller på Jørstadhøgda kan skape problemer for videre utbygging av motorsportsanlegget på Korsåsen. Det er viktig å ikke dramatisere situasjonen for mye: Det er en god stund til det fattes endelig vedtak i saken, og det er mange mulige alternativer. Den nye kraftledningen er en såkalt 400-volt ledning som er av de aller største kraftledninger som bygges i Norge. Den trenger plass. Hvis den skal føres sørover åsen forbi Korsåsen og innover til Ulven i Oslo, kan det oppstå konflikt mellom utbyggingen av Korsåsen og ledningstraseen. For at alle skal være best mulig oppdatert legger vi ut denne informasjonen om planene. 

Risikoen: Kort fortalt er det to risikomomenter i planene til Statnett, som skal bygge og eie kraftledningen. For det første kan det ta flere år før endelig beslutning om trasevalg og teknisk løsning blir valgt. Det kan i verste fall gjøre at vi blir låst og ikke kommer så fort videre med utbyggingen av Korsåsen-anlegget som vi håper. Den andre risikoen er at det velges en trase som vil begrense eller innsnevre området og bruken av anlegget. I forbindelse med så store kraftledninger er det snakk om ganske store sikkerhetssoner fra selve mastene og luftstrekkene. Spesielt gjelder dette lett brennbare ting, som vi jo har litt av på et motorsportanlegg.

Dette skriver Statnett selv om hvorfor de må bygge ny kraftledning forbi Korsåsen: 

De siste 20 årene er det ikke gjort store investeringer i transmisjonsnettet på Østlandet. I samme tidsrom har forbruket økt vesentlig. Flere av ledningene inn til Stor-Oslo belastes nå opp mot sin kapasitetsgrense. I tillegg er deler av nettet gammelt, noe som øker sannsynligheten for at feil kan oppstå.

Det er nødvendig å oppgradere dagens 300 kV-ledning mellom Fåberg og Ulven, med plan om å oppgradere hele forbindelsen til 420 kV. Ny 420 kV ledning Lillehammer – Oslo er omfattet av konseptvalgutredningen Nettplan Stor-Oslo (KVU NSO) som ble behandlet av Olje- og energidepartementet i 2014.Som følge av denne reinvesteringen av 300 kV Fåberg – Ulven er det behov for en ny transformatorstasjon på Lillehammer og en ny transformatorstasjon i Gran som erstatning for dagens T-avgrening til Hadeland. Denne meldingen dekker ny ledning og transformatorstasjoner mellom Lillehammer og Gran, mens strekningen mellom Gran og Ulven i Oslo vil meldes som eget tiltak. Når nye stasjoner og ny ledning er på plass helt fra Lillehammer til Oslo, kan eksisterende 300 kV ledning Fåberg - Ulven saneres.

NMK Sør-Gudbrandsdal er selvsagt en av de som får si sin mening om planene. Det ble gjort i en høringsuttalelse som ble sendt inn før fristens utløp sist vår. Den lød slik:

Høringsuttalelse 202218711

Kommentar til Høring og melding om ny 420 kV Lillehammer–Gran og søknad om Skybergtransformatorstasjon. Konsesjonssak Ny 420 kV Lillehammer-Gran og nye transformatorstasjoner

NMKSør-Gudbrandsdal(NMK SGD) viser også til informasjonsmøte holdt på Hammer Home Hotellangående saken .I dokumentet «Nettplan for Stor-Oslo, Ny 420 kV forbindelse inkludert stasjoner mellom Lillehammer og Gran kommune, September 2022» finner vi følgende utsagn i kap. 6.2.1:

Ledningsføringen er planlagt vest for område avsatte til Vestlia boligområde og vil ikke komme i berøring med dette. Videre er planlagt ledningstrase mellom Finnsveen og Skyberg ikke planlagt å komme i berøring med Korsåsen motocross og skytebane.

I det refererte underlaget og kartene som ligger tilgjengelig fra Internet,https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#er imidlertid traseen tegnet rett i gjennom både utbygd motocross-anlegg og planlagt bilcross og

rallycross-anlegg. NMK SGD forstår det som at disse tegningene var unøyaktige, og den blå streken måtte anses som en retning eller korridorer hvor det er mye rom for justering forkabeltraseen. Det måtte ikke ansees som eksakt løsning.

Utsnitt fra atlas.nve.no. Regulert område i mørkegrønt. Blå strek viser trase-alternativ 1.1NMK SGD har nå bygget ferdig to Motocrossbaner i dette området, og har planer for videreutbygging med flere baner og fasiliteter. Banene bygges for Internasjonalt bruk, og det skal kunne avvikle store Internasjonale arrangementer med flere tusen samtidige mennesker i området. NMK SGD har på et tidligere tidspunkt blitt regulert til å flytte en Motocrossbane bort fra en høyspent-trasé i Hovemoen, fordi det ikke var forenlig med motorsport under en høyspentlinje. Dersom denne nye 420kV-traseen blir lagt gjennom, eller i umiddelbar nærhet, av Korsåsen aktivtetspark, mener vi at det bør utredes konsekvenser for

-motorklubber, skytterklubber, skytterlag og baner/område

- hensyn til store folkemengder

-teknologi som benyttes for styring av lys, tidtaking, trådløse nett etc.

-eksempelvis induksjon i lange kobberbaserte tidtakersløyfer

-hvordan lyn og tordenvær kan påvirke motorsportanlegget med slike kabler- hva som må gjøres for å avhjelpe dette

-kostnader for evt. endring av baner

-evt. begrensninger for bruk

-begrensinger for videre utbygging

- inntektsbortfall på grunn av slike endringer

-etc.

Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund er kompetansesentra for bil og motorsport, og kan sikkert gi uttalelser i slike sammenhenger. Dersom det viste trasevalget velges, vil det fra NMK SGD sin side, sannsynligvis bli stilt krav om fullkompensasjon for de bygde anlegg. Både med et nytt egnet og regulert område og nye opparbeidede baner.

NMK SGD antar naturligvis at det viste trasevalget ikke er aktuelt, og at utbygging blir utført i henholdtil Nettplan for Stor-Oslo.

Kartutsnitt fra Google Earth som viser baner under bygging i 2022, samt inntegnet trasé.

Mvh

Jan Helge Høgvoll, leder Korsåsen gruppa i NMK SGD,

Bjørn-Ivar Haug, Leder NMK Sør-Gudbrandsdal

Orgnr: 982216222

Det som nå vil skje i saken er at NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal behandle et forslag fra Statnett om hvilke konsekvenser som skal utredes i forbindelse med planene. Det må vel være lov å anta at konsekvensene for Korsåsen vil være et godt stykke oppe på den lista, og få sin plass på det som heter konsekvensutredningsprogram. Det betyr at Statnett må bruke uavhengige ekspertise til å vurdere alle virkninger av den nye kraftledningen forbi Korsåsen. Både kommunen og NMK Sør-Gudbrandsdal vil få anledning til å uttale seg på nytt, både om sportslige og økonomiske konsekvenser.

Dette er ment som en oppdatering på hva som skjer i saken. Vi vil følge opp med nye meldinger etter hvert som det skjer noe nytt.

 

Et bilde som inneholder diagram Automatisk generert beskrivelse